Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2024-2027

Stichting Sportief Grave

Hogenakker 7

5438 AW Gassel

06-5312 8317

paul@esterun.nl

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de recent opgerichte Stichting Sportief Grave. Een Stichting opgericht door een aantal sportievelingen die het goede doel een warm hart toedragen. Het kan dan ook niet anders dat het doel van de Stichting is het organiseren van sportieve evenementen om geld in te zamelen voor het goede doel.

In dit beleidsplan staat aangegeven waar de Stichting voor staat en op welke wijze ze haar doelstelling wil realiseren. Aangezien de bestuursleden van de Stichting nauw betrokken zijn geweest bij de organisatie van de EsteRun, een jaarlijks hardloopevenement in Escharen, heeft de Stichting ervoor gekozen dat gedurende de termijn van dit beleidsplan het organiseren van de EsteRun de belangrijkste focus zal hebben.

Het goede doel dat door de Stichting wordt gesponsord is dezelfde als het goede doel die de EsteRun in het verleden heeft gekozen. De opbrengsten van de Stichting komen geheel ten goede  afdelingen Oncologie van ziekenhuizen in onze regio. Dankzij de donaties van de stichting zijn diverse Oncologie afdelingen van ziekenhuizen in onze regio al verfraaid. Er zijn bijvoorbeeld een fraai keukenblok, twee mooie stamtafels met comfortabele stoelen, een warm servies, fotowanden en lounge voor jongeren mogelijk gemaakt. De Stichting heeft regelmatig contact met de afdelingen. Zo kunnen zij aangeven waar personeel en patiënten zich – naar omstandigheden – prettig en ontspannen bij zouden kunnen voelen.

Woordje van de voorzitter

In 2018 ben ik als hardloper en kersverse inwoner van Escharen in contact gekomen met de organisatie van de EsteRun. Ik vond en vind het een eer om aan de organisatie van de EsteRun bij te dragen. Het goede doel, de maatschappelijke functie van een hardloop- en wandelevenement en het feit dat we dit evenement met een hele groep vrijwilligers in de Gemeente Grave mogelijk kunnen maken spreekt mij erg aan.

Het oprichten van de Stichting Sportief Grave gaat ons helpen om de organisatie van evenementen voor het goede doel verder te professionaliseren.

Escharen, 8 december 2023

Anita Starren

1.      Missie

Stichting Sportief Grave is opgericht in 2019 en is voortgekomen uit de organisatie van de EsteRun, een hardloopevenement. Sinds 2017 wordt in Escharen dit hardloopevenement georganiseerd waarvan de volledige opbrengsten worden geschonken aan een goed doel. Na 2 uiterst succesvol verlopen edities is besloten de organisatie verder te professionaliseren en uit te breiden. De oprichting van een Stichting is hierbij een logische stap gebleken.

Voortgekomen uit persoonlijke ervaringen is de missie van Stichting Sportief Grave om patiënten die vervelende behandelingen in ziekenhuizen moeten ondergaan een zo aangenaam mogelijk verblijf in de ziekenhuizen, met name de wachtkamers, te laten hebben. De Stichting Sportief Grave wil een huiselijke sfeer in bijvoorbeeld wachtkamers creëren zodat patiënten een minder kille ziekenhuisachtige omgeving ervaren.

1.2     Doelstelling

Om onze missie te realiseren is geld nodig. Dit geld willen we genereren door sportieve evenementen in de (voormalige) gemeente Grave te organiseren en de opbrengsten te besteden aan het huiselijker inrichten van wachtkamers en verpleegafdelingen van ziekenhuizen.

1.3     Strategie

Het organiseren van minimaal één sportief evenement per jaar gedurende de jaren van dit beleidsplan is het doel van de Stichting Sportief Grave. De opbrengsten die voortkomen uit bijvoorbeeld inschrijfgelden, sponsorbijdragen en subsidies komen, na aftrek van kosten, ten goede aan het goede doel.

Als er zich mogelijkheden aandienen om extra evenementen te organiseren of op andere wijze gelden te kunnen genereren zal dat zeker serieus worden overwogen. Voorop staat echter altijd dat de opbrengsten ter beschikking van goede doelen moeten komen.

In hoofdstuk 2 worden de te organiseren evenementen beschreven.

Een jaarlijkse evaluatie van de georganiseerde evenementen en de daarbij horende opbrengsten wordt door het bestuur uitgevoerd. Ook de selectie van de goede doelen en de toegekende bedragen wordt jaarlijks opnieuw door het bestuur vastgesteld.

2.      Huidige situatie

Zoals eerder beschreven is de Stichting Sportief Grave voortgekomen uit de organisatoren van de EsteRun. De EsteRun is een hardloopevenement en is voor het eerst in 2017 georganiseerd en het evenement heeft ook in 2018 plaatsgevonden. Tijdens de Covid-19 crisis heeft het evenement helaas enkele keren geen doorgang kunnen vinden.

In 2023 heeft de Stichting € 3.000 kunnen verdelen over mooie bestedingsdoelen van Ziekenhuis Bernhoven en het Radboud Ziekenhuis. De opbrengst is hoger geworden door hogere sponsorinkomsten en door de toevoeging van een wandeltocht tijdens de EsteRun.

Al met al kan gesteld worden dat het doel van de organisatoren van de EsteRun ruimschoots is gerealiseerd.

2.1     Activiteiten

Voor de duur van dit beleidsplan heeft de Stichting zich geconformeerd aan de organisatie van de EsteRun en zal de Stichting haar medewerking verlenen om dit evenement te (helpen) organiseren.

De EsteRun (www.esterun.nl) is een hardloopwedstrijd over verschillende afstanden voor zowel de (jongere) jeugd als ook volwassenen.

Naast de mogelijkheid om te hardlopen wordt er sinds editie 2018 ook samengewerkt met wandelvereniging D.E.W. die een wandeltocht organiseert gelijktijdig met de EsteRun. De opbrengsten van de wandeltocht komen ook ten goede aan de Stichting Sportief Grave.

3.      Toekomst

Gedurende de termijn van dit beleidsplan wordt de EsteRun georganiseerd. Continu zal worden onderzocht op welke wijze de opbrengsten verder verhoogd kunnen worden.

De volgende zaken zijn al gerealiseerd om een hogere opbrengst te realiseren:

  • Opname in Runcompetitie waardoor er meer hardlopers worden verwacht
  • Opname in een wandelenboekjewaardoor er meer wandelaars worden verwacht die zich bijvoorbeeld willen voorbereiden op de Nijmeegse Wandelvierdaagse
  • Uitwerking van sponsorpakketten waardoor het voor sponsors aantrekkelijker wordt om een bijdrage te sponsoren

Voor de komende jaren zal met name een verdere uitbreiding van sponsoren moeten leiden tot hogere opbrengsten.

Ook zullen de mogelijkheden tot samenwerking met sportverenigingen worden onderzocht om tijdens de EsteRun ook andere sportevenementen te organiseren waarvan de opbrengsten ook ten goede komen aan het goede doel.

Het is niet uitgesloten dat er gedurende de termijn van dit beleidsplan zich andere mogelijkheden aandienen om sportieve evenementen te organiseren en geld in te zamelen. Serieuze mogelijkheden worden door het bestuur getoetst aan de statuten van de Stichting, dit beleidsplan en op haalbaarheid. Bij een positieve uitkomst kunnen ook andere evenementen die niet in dit plan zijn benoemd worden georganiseerd. Voorop blijft altijd staan dat opbrengsten ten goede moeten komen aan goede doelen.

Het is gebleken dat hardlopers, wandelaars, vrijwilligers en bedrijven erg positief staan tegenover de EsteRun vanwege het daaraan gerelateerde goede doel. Dit trachten we in de toekomst verder uit te nutten door actiever over de ondersteunde goede doelen te communiceren.

4.      Organisatie

Naam                                      :           Stichting Sportief Grave

Adres                                      :           Hogenakker 7

Postcode                                :           5438 AW

Woonplaats                            :           Gassel

Telefoon                                 :           06 – 5312 8317

Email adres                            :           paul@esterun.nl

Website                                  :           www.sportiefgrave.nl

Kamer van Koophandel         :           73816299

De Stichting heeft ten tijde van opstellen van dit beleidsplan nog geen ANBI-status, de aanvraag hiervoor wordt uiterlijk 1 april 2019 ingediend bij de Belastingdienst.

4.1     Bestuur

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die uitsluitend de door hun gemaakte kosten op declaratiebasis vergoed krijgen.

Voorzitter                              :           Mw. Anita Starren

Penningmeester                     :           Dhr. Paul Willems

Secretaris                               :           Dhr. Bas Wartenbergh

Ieder bestuurslid heeft een gelijk stemrecht.

4.2     Vrijwilligers

De organisatie van de geplande evenementen is niet mogelijk zonder vrijwilligers. De Stichting is dan ook erg blij een groot aantal enthousiaste vrijwilligers om zich heen te hebben die hun bijdrage geheel belangeloos leveren. Uiteraard is het voor hen mogelijk om gemaakte onkosten via een declaratie vergoed te krijgen.

5.      Financiën

2022

In 2022 is er geen EsteRun georganiseerd. Er waren dan ook geen inkomsten, wel hadden we wat doorlopende kosten van de bank: € 64,56. De kosten van de website werd gesponsord door Christan Online.

Aangezien de stichting zelf geen bezittingen, met uitzondering van een bankrekening, heeft is onze balans erg kort en eenvoudig:

Balans per 31 december 2022
Activa    Passiva   
Banksaldo € 1.874  Reserveringen  € 1.874
       
Totaal activa € 1.874 Totaal passiva € 1.874

De reserveringen zijn bedoeld voor de doorlopende kosten (bijvoorbeeld bank en website) en voor de opstartkosten voor de editie van 2023

2023

Staat van baten en lasten    
Baten    
     
Sponsoring    €                             3.156
Voor-inschrijvingen EsteRun    €                             1.602
Na-inschrijvingen EsteRun    €                                399
Verkoop eten    €                                   –  
Verkoop drank    €                                253
Totaal baten    €                             5.391
     
Lasten    
     
Donatie aan doelstelling (Radboud AYA Lounge + Ziekenhuis Bernhoven)  €                             4.000
Inkoop drank en eten    €                                  82
Evenementskosten    €                                   –  
Kosten betaald aan gilde (huur accommodatie + tent + consumpties)  €                                394
EHBO    €                                  96
Kosten stichting    €                                  56
Kosten inschrijven.nl    €                                  81
Kosten social media    €                                125
(Onkosten)vergoeding bestuursleden    €                                   –  
     €                             4.834
     
     
Saldo van Baten en Lasten    €                                558
Resterend saldo wordt aangewend voor de doorlopende kosten (bijvoorbeeld bank en website) en voor de opstartkosten voor de editie van 2024

 

Balans per 31 december 2023
Activa    Passiva   
Banksaldo € 1.316  Reserveringen  € 1.316
       
Totaal activa € 1.316 Totaal passiva € 1.316

De reserveringen zijn bedoeld voor de doorlopende kosten (bijvoorbeeld bank en website) en voor de opstartkosten voor de editie van 2024